Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica v prípade záujmu ponúka pre školské kolektívy možnosť pripraviť podujatie na vopred dohodnutú tému 

  • Odporúčaná literatúra pre deti a mládež, mimočítankové čítanie

Multiplicitná ponuka literárnych diel známych svetových a domácich klasikov zaradených do vyučovacieho procesu na hodinách Slovenského jazyka a literatúry.
Knižnica pravidelne vydáva katalóg Najlepšie detské knihy roka, ktorý dáva čitateľom do pozornosti ponuku kvalitnej literatúry pre mladých čitateľov od toho najútlejšieho veku. Pre tento účel bola rovnako zriadená samostatná webová stránka www.najlepsiedetskeknihy.sk 

  • Prenesené vyučovacie hodiny, informačná výchova

Cieľom je priblížiť deťom a mládeži zásady správneho čítania, naučiť ich, ako sa má zaobchádzať s knihami, pomáhať im pri výbere vhodných kníh, učiť ich samostatne sa orientovať v knižničnom fonde a oboznámiť ich s identifikačnými údajmi knihy. Môžu sa naučiť efektívne postupovať pri vyhľadávaní informácií, pracovať so slovníkmi a s encyklopédiami rôzneho druhu a vyhľadávať si odbornú literatúru potrebnú na štúdium. Prostredníctvom podujatí spojených s výstavkami spoznávajú literárne diela, ich autorov a ilustrátorov aj ľudovú slovesnosť (rozprávky, povesti, piesne, hádanky, riekanky, hry).

  • Výchovno-vzdelávacie podujatia

Knižnica ponúka výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a informačné podujatia, ktoré sú vhodné pre školy a detské kolektívy. Záujem o takéto aktivity môžu školy, učitelia, animátori, či iní pracovníci s deťmi odkonzultovať a dohodnúť priamo s knihovníčkami na všetkých našich verejných pobočkách (OD Mier, LitPark, Nezábudka, Humenská, OC Merkúr a ZŠ Družicová), alebo telefonicky či e-mailom. Z našej ponuky vyberáme napríklad podujatia ako Astrid Lindgrenová, Franklinova lietajúca knižnica, Ľudová rozprávka, Detektívom za 5 minút, Miss kniha. Samozrejme je toho oveľa viac. Kontakty na naše pracoviská  

  • Besedy so spisovateľmi, ilustrátormi a významnými osobnosťami

Beseda prostriedok ako zaujať deti a mládež, priblížiť ich k tvorcom kníh a k čítaniu samotnému. Má tiež sprostredkovať poznanie, že aj spisovateľ, ilustrátor, či známa osobnosť sú živí a konkrétni ľudia,  s vlastnými rodinami a životnými osudmi. Ak sa potom chcú účastníci besedy dozvedieť viac a siahnu po knihách v policiach účel besedy bol splnený. 

  • Tematicky zamerané zábavno-náučné podujatia

Sprostredkujú čitateľom rôznych vekových kategórií zábavu, poučenie, napätie i dobrodružstvo. Pomáhajú rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a individualitu a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života detí, ale aj dospelých. Pomocou rozmanitých podujatí a aktivít je možné zatraktívniť čítanie a pozitívne zviditeľniť knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúcie.

  • Zážitkové čitanie

Tento interaktívny spôsob práce s literárnym textom, ktorého súčasťou je využívanie tvorivej dramatiky a výtvarných aktivít prispieva k formovaniu osobnosti dieťaťa. Pomáha rozvíjať jeho intelekt, emocionálne vnímanie a zážitok z čítania. Učí ho nielen správne vnímať text, ale aj  porozumieť obsahu čítaného textu (čítanie s porozumením).

  • Týždeň slovenských knižníc 

Vyhlasuje ho Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov, so zámerom pozitívne zviditeľňovanie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších podujatí a aktivít. Zapájajú sa do neho všetky typy knižníc z celého Slovenska.

  • Literárne Košice Jána Štiavnického 

Literárna súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Od roku 1995 ju každoročne vyhlasuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom je snaha o kultivovanie osobnosti mladých ľudí prostredníctvom upevňovania ich vzťahu k literatúre.

  • Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pre UNICEF pripravuje každoročne projekt „ČÍTAJME SI", v rámci ktorého sa deti po celom Slovensku vo verejnom čítaní pokúšajú o prekonanie minuloročného rekordu v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor dosiahnuť cieľ projektu - podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

  • Deň ľudovej rozprávky 

Je neoficiálnym sviatkom, ktorý sa viaže ku dňu narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov (Byron, Mickiewicz) a klasikov svetovej literatúry (Shakespeare, Rousseau), literárneho kritika, publicistu a folkloristu. Vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia.

Back to top