Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Názov povinnej osoby:

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2

043 59  Košice

IČO: 00189006

Evidenčné číslo knižnice v zozname knižníc SR: 3998/2000-400/0111

Spôsob zriadenia: Knižnica pre mládež mesta Košice je v súčasnosti príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice na základe zriaďovacej listiny
zo dňa 29.7.1997 v znení jej dodatkov.

Webové sídlo: www.kosicekmk.sk

Právomoci a kompetencie

Organizačná štruktúra

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Požadované informácie je možné získať v sídle Knižnice pre mládež mesta Košice
na Kukučínovej 2, 043 59  Košice.

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať tieto údaje a musí byť z nej zrejmé :

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa,
 4. ktorých informácií sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Spôsoby podania žiadosti:

 1. a) písomne ako poštovú zásielku na adresu :
  Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice;
 2. b) písomne - osobným doručením do kancelárie č. 3.20 nachádzajúcej sa na II. poschodí objektu Bravo v areáli Kulturpark-u, Kukučínova 2, Košice alebo ústne v kancelárii č. 3.39 alebo 3.20 objektu Bravo; telefón: +42155903644327, +421903408457 každý pracovný deň v čase medzi 9.00 – 14.00 h.
 3. c) elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Uvedeným spôsobom je možné podať aj podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

Sprístupnenie informácií (postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať vrátane lehôt)

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.
Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind".
Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak žiadateľ (nevidiaca alebo slabozraká osoba) v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme.
Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá, v žiadosti uvedie, akým spôsobom požaduje sprístupnenie informácie.

Zákon ukladá povinnej osobe povinnosť vybaviť žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (t. j. slepeckým písmom), ak nie je ustanovené inak. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba uvedenú lehotu predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (t. j. slepeckým písmom).

Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie  v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie
o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe – Knižnici pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59  Košice, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané, z odvolania musí byť zrejmé,
kto ho podáva a tiež proti akému rozhodnutiu smeruje.

O odvolaní rozhoduje  riaditeľ Knižnice pre mládež mesta Košice.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Základné právne normy, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu ku Knižnici pre mládež mesta Košice:

 • Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z.
  o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.;
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
 • Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice pre mládež mesta Košice

Úhrada nákladov: Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi.

Poplatky spojené so sprístupnením informácií:

0,05 € za kópiu 1 strany A4

0,10 € za kópiu 1 strany A3

CD a DVD podľa nákupnej ceny nosiča

Poštovné poplatky – podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.

 

Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

Úhrady sú príjmami Knižnice pre mládež mesta Košice.

Faktúry 2018 - 2021

Objednávky 2018 - 2021

Zmluvy 2018 - 2021

Faktúry 2013 - 2017

Objednávky 2013 - 2017 

Zmluvy 2013 - 2017

Back to top