„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: Od 13.9.2021

V súvislosti s prechodom do červeného stupňa ostražitosti Knižnica pre mládež mesta Košice  aktualizuje informácie.

Respirátor/rúško: vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami. Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 5 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:
• deti do 6 rokov veku
• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
• osoby pri výkone športu
• osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 m

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

Dezinfekcia: pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice; časté vetranie priestorov; dezinfekcia dotykových plôch + spoločných zariadení (telefón, PC, pero...)

Odstupy: zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov. (Tak ako predtým, vyznačte si na verejných pobočkách odstupy)

Počet čitateľov: Vstup do knižnice je povolený v režime základ 1 osoba na 15 m2 (táto povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby – ide akoby o 1 osobu).

Podujatia: podujatia je možné realizovať
Školské pobočky sa riadia pokynmi školy a dodržiavajú usmernenia zriaďovateľov škôl.
Verejné pobočky pri realizácii verejných podujatí uplatňujú jeden z režimov (ten sa môže meniť).
Pri deťoch do 12 rokov platí zásada, že ide o osoby ako kompletne zaočkovaní.
Pri organizovaných skupinách (napr. školy) sa prihliada na podujatie ako verejné.

Základ: maximálne 10 osôb (sedenie – zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti 1 miesto voľné) + povinný zoznamom účastníkov

OTP: maximálne 25% kapacity (sedenie – zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti 1 miesto voľné) + povinný zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní: bez limitu (sedenie – zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti 1 miesto voľné) + povinný zoznamom účastníkov

Zoznam účastníkov podujatí (s uvedením tel. čísla alebo emailu), uchováva sa po dobu 2 týždňov od skončenia podujatia.

Detské kútiky a internet: knižnica uzatvára detské kútiky a zóny na hranie vo verejných pobočkách, neposkytuje verejný internet.

Back to top