„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: Október 2022 
Miesto: Pobočky knižnice 

Október - Mesiac úcty k starším je tu Knižnica pre mládež mesta Košice opäť vyzýva na písanie listov seniorom. Cieľom aktivity je vyvolať povedomie spolupatričnosti a úcty k starším.
Zapojiť sa môžu malí aj veľkí, jednoducho všetci, ktorí chcú svojimi písanými, alebo kreslenými odkazmi niekoho niekde potešiť.
Listy knižnica postúpi domovom pre seniorov.
Podmienky a odporúčania: 
- Listy písané rukou
- Pestré farby, milé oslovenia, láskavé slová
- Kto ešte nevie písať, môže list aj nakresliť 
- Listov môže byť v neobmedzenom množstve
- Vyhýbať sa smutným témam, politike, náboženstvu
- Listy zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.
- Termín doručenia do 30. októbra 2022
Poštová adresa:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 KošiceMiesto: pobočky knižnice


Ministerstvo kultúry SR spustilo program Kultúrne poukazy 2022
Cieľom dotačného programu Kultúrne poukazy je sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom podpory projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, realizácií a podpore kultúrnych aktivít žiakov základných alebo stredných škôl a podpore činností, ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter.

Kultúrne poukazy distribuuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom základných a stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Žiak alebo učiteľ sa po prevzatí poukazu stáva jeho majiteľom a môže ho použiť v roku 2022 v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili, a to na úhradu vstupného alebo na úhradu služby spojenej so sprístupnením kultúrnych hodnôt (napr. v knižnici, osvetovom stredisku a pod.).

Kultúrny poukaz je možné použiť aj vo všetkých pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice na zápis alebo obnovenie členstva, najneskôr však do 8. 11. 2022.  

Termín: 6. september 2022 
Miesto: Bratislava

Výnimočné výsledky pri realizácii odborných činností a poskytovaní služieb vynieslo Knižnici pre mládež mesta Košice titul Knižnica roka 2021. Zástupcovia knižnice si pre ocenenie vycestovali do Bratislavy, kde si ho slávnostne prevzali z rúk ministerky kultúry. 

Cena ministerky kultúry - Knižnica roka bola udelená tretíkrát

Knižnica pre mládež mesta Košice sa úspešne uchádzala o titul Knižnica roka 2021 v kategórii Výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. Podaním žiadosti reflektovala na výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania knižničných priestorov a publikovania. Pri hodnotení žiadostí ministerstvo berie do úvahy nielen kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a prínos knižnice pre celoživotné vzdelávanie v kalendárnom roku, ale aj inovačný prínos realizovaných podujatí pre miestny rozvoj s ich presahom na región, či celé Slovensko. Dôležitá je tiež spolupráca s orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami. Členovia poroty potom ohodnotia návrhy jednotlivých uchádzačov bodovým systémom a odporučia návrh s najvyšším počtom bodov. Tentokrát sme ich najviac získali Knižnica pre mládež mesta Košice, čo je to také zadosťučinenie, pretože ocenenie je vlastne formou spätnou väzbou ako je vnímaná celoročná práca všetkých zamestnancov. Teší to a zároveň motivuje do ďalšej práce.

Termín: do 31. októbra 2022 
Téma: Sloboda a jej podoby

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa.

Súťaž je zameraná je na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Od súťažiacich sa očakáva odprezentovať názory na rôzne podoby slobody, ako slobodu vnímajú, čo si pod pojmom sloboda predstavujú a ako je to u ich rovesníkov.  

Peter Rašev bol zakladajúcim členom Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Touto súťažou si odteraz Petra Raševa budeme každoročne pripomínať. 

Kto sa môže zúčastniť:
▪ Študent strednej školy
▪ Študent druhého stupňa osemročných gymnázií

Témy, poézia a próza:  Sloboda a jej podoby 

Adresa pre doručenie:  sutazekniznica (@) gmail.com

Termín vyhlásenia: ▪ 6. september 2022

Termín doručenia súťažných prác predĺžený: do 31. októbra 2022


Povinné údaje na 1. str. prác:
▪ Meno a priezvisko ▪ Názov témy ▪ Trieda ▪ Názov školy ▪ Meno pedagóga ▪ e-mailová adresa súťažiaceho ▪ e-mailová adresa školy (pedagóga)

Formálna úprava súťažných prác:
▪ Formát strany: A4 (297x210 mm)
▪ Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;
▪ 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
▪ Riadkovanie: 1,5
▪ Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):
▪ maximálne 4 normostrany A4

Vyhlásenie výsledkov:
▪ December 2022

Porota:
▪ Jozefa Poláková bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe
▪ Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie
▪ Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:
▪ 1. – 3. miestu v poézii
▪ 1. – 3. miestu v próze

Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh)
poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:
▪ 1. miesto 150,- €
▪ 2. miesto 100,- €
▪ 3. miesto 50,- €

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou súťažiaci dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Propozície súťaže

GDPR súťaže


 

Back to top