„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 27.1.2021 
Miesto: Mimoškolské pobočky 

Otvorené aktuálne budú tieto:
LitPark, Kukučínova 2,
Nezábudka, Poľovnícka 8,
Pobočka v OD Mier, Nám. Jána Mathého 1,
Pobočka v OC Merkúr, Němcovej 28,
Pobočka Humenská 9

- Spustenie vrátenia kníh prostredníctvom biblioboxu od 27.01.2021
- Výpožičky prostredníctvom expresného balíčka, e-mailu kmk.expres(@)gmail.com, telefónu, prípadne priamo v knižnici po konzultácii výber z police knihovníčkou
- Čitatelia nemôžu vstupovať medzi regály s knihami.
- Maximálny možný čas zdržania sa čitateľa v priestoroch knižnice je 15 minút.

- Je nevyhnutné dodržiavať hygienické opatrenia:
1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
2. pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
3. Dodržiavať odstup v radoch minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
4. Počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy prevádzky (teda priestoru určenému pre čitateľov, nie celej knižnice); to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre návštevníkov nedosahuje 15 m² , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 návštevník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
5. zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky.

- Na základe vyhlášky č. 14/2021 ÚVZ SR sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa nasledovne: zakazuje sa vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Samozrejme sú výnimky, ako napríklad príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh, osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021, osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021.
- Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (alternatívy nájdete v §2 ods 4 a 5). 

- Karanténa kníh je stanovená na 7 dní.
- Zatvorené ostávajú detské kútiky, pretrváva nemožnosť prezenčného štúdia a trávenia voľného času v knižnici.
- Podujatia je možné realizovať len online formou.
- Knihy z ktorejkoľvek pobočky je možné vrátiť na ktorejkoľvek pobočke.
- Je možné vypožičiavať si aj časopisy a spoločenské hry, ktoré budú tiež presunuté do 7-dňovej karantény.
- Školské pobočky knižnice zostávajú do odvolania naďalej zatvorené.

Back to top